Allt om OVK-besiktning i Stockholm

07 maj 2024 Veronica Urena

editorial

Behöver du hjälp att förstå och navigera genom djungeln av regler och krav gällande OVK-besiktning i Stockholm? OVK, som står för obligatorisk ventilationskontroll, är en betydande del av fastighetsägares ansvar för att säkerställa en god inomhusmiljö. Denna artikel ger dig en grundlig översikt av vad OVK-besiktning innebär, hur den går till och varför den är så viktig. Vi kommer även att ge några tips på vad du bör tänka på och var du kan vända dig för professionell hjälp i Stockholm.

Vad är OVK-besiktning?

OVK-besiktning är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem som syftar till att försäkra att byggnaders ventilationsanläggningar fungerar på ett tillfredsställande sätt. I Sverige är det ett krav att alla fastighetsägare regelbundet genomför dessa kontroller. Syftet med en OVK är framförallt att skydda människors hälsa genom att säkerställa att inomhusluften är fri från föroreningar och fukt, vilket även bidrar till en mer energieffektiv användning av byggnaden.

Besiktningen måste utföras av en certifierad kontrollant och frekvensen av OVK varierar beroende på fastighetstyp och ventilationssystemets ålder. I huvudsak innebär besiktningen en grundlig kontroll av systemets tillstånd, funktion och förmåga att ge en tillräcklig luftväxling i lokalerna.

OVK besiktning i Stockholm

Vikten av regelbunden OVK-besiktning

Det finns flera skäl till varför en regelbunden OVK besiktning i Stockholm är av stor vikt. För det första spelar ventilationen en avgörande roll i att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö. En bristfällig ventilation kan leda till problem med luftkvaliteten såsom build-up av skadliga emissioner, mögelbildning och dåliga lukter. Dessa problem kan i sin tur orsaka huvudvärk, allergier och andra hälsoproblem för dem som befinner sig i byggnaden.

För det andra är det viktigt att ha en god ventilationsfunktion för energieffektivitet eftersom ventilationsanläggningar som inte fungerar som de ska kan föra med sig höga energikostnader. Genom att följa lagkraven och genomföra OVK-besiktningar regelbundet undviks både onödiga energikostnader och kostsamma reparationer orsakade av försummad underhåll.

Hur går OVK-besiktning till i Stockholm?

Att genomföra en OVK i Stockholm innebär i princip samma procedur som i resten av landet, men beroende på stadens specifika byggnadskonstruktioner och klimat kan det finnas anpassningar som behöver göras i kontrollen. Processen börjar med att en certifierad kontrollant utför en översiktlig bedömning av ventilationssystemet för att identifiera eventuella synliga skador eller brister som kan påverka funktionen. Därefter följer mer detaljerade tester av luftflöden, temperatur, fukt och andra relevanta variabler.

Efter att besiktningen är fullförd, skapas en protokoll som dokumenterar kontrollantens iakttagelser och resultat. Om ventilationen inte möter de lagstadgade kraven, måste ägaren vidta åtgärder för att korrigera bristerna. Kontrollanten kan ofta ge råd på vilka åtgärder som bör tas och tidsramar för när de ska vara genomförda.

Fler nyheter